Kompetencje RD


Formalnie o ich istnieniu zdecydowała uchwała Rady Miasta w 1993 r. wprowadzająca podział Częstochowy na 20 dzielnic. Było to w wielu wypadkach uhonorowanie istniejącej już aktywności obywatelskiej. Przed wyborami samorządowymi w 1990 r. aktywne były dzielnicowe Komitety Obywatelskie. W różnych częściach miasta tworzyły się także społeczne komitety gazyfikacji, telefonizacji, budowy kanalizacji. Rady Dzielnic stały się więc najbliższymi mieszkańcom platformami integracji. Członkowie Rad Dzielnic pełnią swoje funkcje społecznie – nie otrzymują diet ani wynagrodzenia.
Do kompetencji Rad Dzielnic należy w szczególności:
1. Zgłaszanie uwag i wniosków oraz opiniowanie spraw dotyczących dzielnicy, a odnoszących się do:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu budżetu na dany rok,
- działań w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- utrzymania czystości, estetyki i higieny,
- ochrony zdrowia i opieki społecznej,
- szkolnictwa i kultury oraz rekreacji i sportu,
- ochrony środowiska i komunikacji oraz innych spraw dotyczących dzielnicy.
2. Podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców.
3. Współpraca z Radą Miasta Częstochowy, a szczególnie z radnymi z danego okręgu wyborczego.
4. Współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną w zakresie utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa.
5. Współpraca z placówkami oświaty, kultury oraz służby zdrowia.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Dzielnicy.
7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady oraz przedkładanie go wraz ze sprawozdaniem Zarządu Dzielnicy Komisji Praworządności i Samorządu w terminie do 31 marca roku następnego.

Źródło: www.czestochowa.pl

Rada Dzielnicy "Wrzosowiak"